SPLOŠNI POGOJI NAJEMA PLOVIL

NEWERA CHARTER – VRTINEC D.O.O.

Splošni pogoji najema plovil (v nadaljevanju pogoji) so sestavni del pogodbe o najemu, ki jo najemnik sklene z najemodajalcem NEWERA CHARTER – VRTINEC d.o.o., ZADAR, Put Petrića 45/E, 23000 Zadar (v nadaljevanju najemodajalec).

Izrazi v teh pogojih pomenijo:

Najemnik (lahko tudi uporabnik) – oseba, ki z najemodajalcem sklene najemno pogodbo za plovilo in je dolžna plačati najemnino in vplačati varščino.

Najemodajalec – podjetje, ki razpolaga s plovili in z najemnikom sklene pogodbo o najemu plovila

Najemnina – znesek, ki ga najemnik plača najemodajalcu po najemni pogodbi.

Varščina – znesek, ki ga najemnik plača v okviru določil najemne pogodbe najemodajalcu za pavšalno zavarovanje škode.

Posredna škoda – vsaka škoda, ki nastane ali do katere pride zaradi izgube, razvrednotenja in/ali zmanjšane vrednosti plovila, izgube zaslužka, neuporabe plovila itd.

Plovba – plutje in začasni privezi pod nadzorom najemnika plovila.

Plovilo – je plovni objekt, namenjen za plovbo po morju;

Motor – pogonski motor z električno in vso serijsko opremo, reduktorjem, invertorjem, osovino ali prenosnikom na krmi, vijak-propeler, stroji …

Električna napeljava – akumulatorji, električni stroji in naprave, električne plošče, električne naprave za varovanje, kabli in električni vodi.

Pomožni čoln – je plovilo brez lastne registrske oznake, ki pripada ter se uporablja le v povezavi z matičnim plovilom, ki je predmet najema.

Požar – izgorevanje s plamenom izven normalnega kurišča.

Vozel – enota za merjenje hitrosti plovila (morska milja na uro).

Tržna vrednost – se ugotavlja kot najverjetnejša cena, ki jo lahko dosežemo na trgu na datum ocenjevanja vrednosti.

Vlomska tatvina – tatvina, če storilec ob tem:

a) vlomi v zaklenjeno plovilo (razbije ali vlomi vrata, okno, zapahnjene pokrove ali trup plovila);

b) vdre v zaklenjen prostor plovila skozi odprtino, ki ni namenjena za vhod in mora pri tem premagovati ovire, ki onemogočajo vstop brez napora;

c) vlomi v ograjeno in zaklenjeno hranišče plovila.

Rop – je odvzem plovila ali stvari z namenom protipravne prilastitve, tako da se zoper najemnika ali koga drugega, ki se nahaja na plovilu ob vednosti najemnika, uporabi sila ali se mu zagrozi z neposrednim napadom na življenje ali telo.

Primeren privez – je tisti privez, ki je na krajevno običajen način opremljen z ustreznimi pripravami in ustreznimi vrvmi, tako da pri običajnih vremenskih razmerah (kar vključuje tudi poslabšanja vremena z močnejšimi vetrovi in večjimi valovi) za kraj priveza ne dovoljuje plovilu, da udarja ob dno, obalo ali druge plovne objekte v bližini.

1. člen: OBVEZNOSTI NAJEMNIKA

(1) S potrditvijo rezervacije za plovilo je med najemnikom in najemodajalcem sklenjena pogodba o najemu plovila skladno s temi splošnimi pogoji najema. Pogodbeni stranki lahko to zavezo dodatno utrdita s podpisom pogodbe v pisni obliki (elektronska oblika šteje za pisno obliko), ki natančneje opredeljuje predmet najema in obveznosti pogodbenih strank. Za potrditev rezervacije najemnik posreduje naslednje podatke: ime in priimek / podjetje plačnika, ulico, kraj, telefonsko številko, ID za DDV, ime in priimek voditelja, številko dovoljenja za upravljanje s plovilom, datum in kraj izdaje ter številko VHF GMDSS. Rezervacija je potrjena ob plačilu 40% vrednosti najema oziroma storitve (avans) po predračunu (v roku, ki je naveden na predračunu), preostali del vrednosti pa se poravna najkasneje mesec dni pred datumom najema plovila ali navtične storitve. V primeru LAST MINUTE najema (v časovnem obdobju manj kot mesec dni do najema) je potrebno poravnati 100% zneska predračuna. V primeru, da najemnik ne plača avansa v roku, ki je določen na predračunu, lahko najemodajalec šteje, da rezervacija ni bila potrjena in posledično pogodba ni bila sklenjena. Najemodajalec lahko sprejme rezervacijo tudi v primeru zamude pri plačilu, ni pa to dolžan storiti. Rezervacija se v slednjem primeru šteje za potrjeno samo v primeru, da jo najemodajalec izrecno potrdi.

(2) Najemnik prevzame plovilo v brezhibnem stanju in z vso obvezno opremo. Najemnik se zavezuje, da bo s plovilom in opremo v času najema ravnal kot skrben gospodar. Za vse morebitne poškodbe, nepravilnosti v delovanju in izgubo opreme ali dokumentov, ki niso bile ugotovljene ob prevzemu, odgovarja najemnik. Najemnik se strinja s tem, da je v času najema osebno odgovoren za plovilo. Seznanjen je s tem, da je plovilo zavarovano in da nadomestno plovilo ni predvideno.

(3) S plovilom lahko upravlja samo oseba, ki ima veljavno zakonsko predpisano dovoljenje za upravljanje s plovilom. Najemnik mora biti primerno usposobljen za navigacijo in vožnjo plovila. Najemodajalec ima pravico, da preveri najemnikovo znanje in sposobnosti vožnje plovila in lahko odstopi od najemne pogodbe, če oceni, da to znanje ne zadošča za varno plovbo. V tem primeru najemnik ne izpolnjuje pogojev za vračilo najemnine. Najemnik se je pred prevzemom plovila dolžan poučiti o uporabi in upravljanju plovila in mora pred prevzemom preveriti vse nejasnosti in se zato kasneje ne more sklicevati na nepoznavanje uporabe ali upravljanja s plovilom.

(4) Netočno navajanje ali namerno prikrivanje podatkov glede okoliščin, ki vplivajo na ocenitev sposobnosti najemnika za upravljanje s plovilom, je lahko vzrok za odvzem ali preprečitev uporabe plovila brez obveznosti vračila že plačane najemnine in varščine.

(5) Najemnik je pred prevzemom plovila dolžan preučiti navodila za upravljanje s plovilom ter predpise, ki veljajo za upravljanje plovila na območju, kjer ga bo uporabljal. Vse nejasnoti glede uporabe in upravljanja plovila je dolžan izpostaviti najemodajalcu, ki mu je dolžan posredovati potrebne informacije na zahtevo najemnika. Najemnik se zavezuje, da bo pri uporabi plovila spoštoval vse veljavne predpise, v nasprotnem primeru je sam kazensko in finančno odgovoren za posledice. Nepoznavanje zakonov in predpisov najemnika ne odvezuje odgovornosti. Najemnik je odgovoren tudi za morebitno škodo povzročeno drugim osebam in stvarem iz malomarnosti. Najemnik je dolžan spremljati vremenske razmere in vremenska obvestila in poskrbeti, da je plovilo vedno na primernem privezu glede na napovedane vremenske razmere.

(6) Najemnik izrecno izjavlja, da plovila ne bo uporabljal pod vplivom alkohola ali drugih prepovedanih substanc. Najemnik je odgovoren in se zaveže povrniti vso nastalo škodo na plovilu, ki je nastala v času uporabe plovila pod vplivom alkohola ali drugih prepovedanih substanc, in vso posledično gospodarsko škodo nastalo najemodajalcu, zaradi začasne ali trajne neuporabnosti plovila. Najemnik se strinja, da bo na zahtevo najemodajalca opravil preizkus alkoholiziranosti oziroma prisotnosti drugih prepovedanih substanc v telesu. V primeru, da najemnik takšno zahtevo najemodajalca zavrne, se šteje, da je plovilo uporabljal v alkoholiziranem stanju oziroma pod vplivom prepovedanih substanc. V primeru, da najemnik kaže jasne znake opitosti ali uporabe prepovedanih substanc, mu lahko najemodajalec začasno zavrne izročitev plovila v uporabo ali odstopi od te pogodbe iz razlogov na strani najemnika, brez obveznosti vračila že plačane najemnine in varščine.

(7) Najemnik se strinja, da najemodajalec izrecno prepoveduje vožnjo pod Virskim mostom.

(8) Plovilo je registrirano za toliko oseb, kolikor je navedeno na plovnem dovoljenju plovila. Najemnik lahko na plovilu prevaža samo toliko oseb, kot se je predhodno dogovoril z najemodajalcem, v nobenem primeru pa več za kot je plovilo registrirano.

(9) Najemnik je dolžan pred prevzemom plovila poravnati najemnino v celoti, skladno s temi splošnimi pogoji in specifičnimi zahtevami najemodajalca, če te odstopajo od teh pogojev.

2. člen: CENA NAJEMA IN VARŠČINA

(1) Cena najema vključuje uporabo opremljenega plovila in zavarovanje plovila. V ceno najema ni vključeno gorivo ter druge posebne storitve, stroški marine in priveza v marinah med najemom. Zavarovanje ne vključuje nezgod oseb na plovilu, nastalo škodo na stvareh prinesenih na plovilo in škodo, ki je povzročena pri nepravilni uporabi ali izgubi opreme na plovilu.

(2) Ob plačilu najemnine najemnik plača tudi varščino v višini, ki je določena v pogodbi, za kritje morebitnih stroškov poškodb plovila in opreme, zamude pri vračilu plovila, stroškov morebitnega čiščenja in stroškov goriva. Varščino lahko najemnik plača v dveh oblikah:

 • kot povračljiv znesek v višini, kot je določena v pogodbi oziroma pri pogojih najema za posamezno plovilo (najemnik ob vračilu plovila prejme varščino povrnjeno v celoti ali zmanjšano za povzročeno škodo, če je ta nastala),
 • kot nepovračljiv znesek v višini, kot je določena v pogodbi oziroma pri pogojih najema za posamezno plovilo (varščina se ne vrača ne glede na to, ali je bila povzročena škoda ali ne).

Zavarovanje povračljive varščine ni predmet pogodbe, razen če je to izrecno dogovorjeno.

(3) Plačilo varščine najemnika ne odvezuje odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi ravnanja ali opustitve najemnika, kot posledica malomarnosti ali naklepa s strani najemnika oziroma osebe, ki jo pooblasti za uporabo čolna, kot npr. vezanje čolna na neprimernem privezu ali na neprimeren način, vožnja v opitem stanju ali pod vplivom prepovedanih substanc, kršitev predpisov, malomarno upravljanje s plovilom, neodprava napak na plovilu (najemnik najemodajalca ne obvesti o napakah na plovilu, ki imajo lahko za posledico težje nadaljnje napake ali poškodbe), izgubljeni ključi, opustitev skrbi za ključe ali možnost dostopa nepooblaščenim osebam na plovilo in podobno.

(4) Povračljiva varščina se v celoti vrne ob vračilu plovila, če so izpolnjeni naslednji pogoji: plovilo je vrnjeno v brezhibnem stanju, oprema je nepoškodovana, plovilo je očiščeno, rezervoar z gorivom je poln in plovilo je bilo vrnjeno v dogovorjenem roku na dogovorjen kraj. V primeru, da kateri od navedenih pogojev ni izpolnjen, najemodajalec obdrži varščino v celoti oziroma v višini ocenjene škode. Nakazilo povračljive varščine (oddaja naloga v plačilo banki) se izvede v roku 48 ur od vračila plovila.

3. člen: IDENTITETA NAJEMNIKA

(1) Najemnik svojo identiteto potrjuje z osebnim dokumentom (osebna izkaznica, potni list), ki ga predloži na vpogled najemodajalcu.

(2) Najemnik potrjuje, da je usposobljen za upravljanje s plovilom in da poseduje Potrdilo o usposobljenosti voditelja čolna. Najemnik se zavezuje, da bo poskrbel za to, da bodo s plovilom upravljale samo osebe, ki so za plovbo s plovilom usposobljene in posedujejo Potrdilo o usposobljenosti voditelja čolna.

(3) Najemnik dovoljuje, da najemodajalec obdeluje njegove osebne podatke in osebne podatke posadke za potrebe najema, obveščanja pristojnih organov in za oglaševanje storitev najemodajalca.

4. člen: ZAVAROVANJE

(1) Plovilo je praviloma obvezno in kasko zavarovana za območje ozemlja Republike Hrvaške in Republike Slovenije (za ostale države plovilo nima obveznega zavarovanja). Zavarovanje je določeno s pogoji, ki jih opredeli zavarovatelj, pri katerem je plovilo zavarovano. Plovilo je zavarovano za primer škode povzročene tretjim osebam in je v celoti zavarovano za vse primere poškodb, nastalih zaradi delovanja višje sile, do višine zneska, izraženega kot delež vrednosti plovila, ter tveganja v skladu z zavarovalno polico. Najemnik je dolžan v primeru nesreče ali kakršne koli škode o tem obvestiti najemodajalca ali pristojne organe. Vsa nastala škoda, ki jo krije zavarovanje in je v skladu z zavarovalno polico, vendar ni bila nemudoma javljena najemodajalcu, ne bo priznana. Zavarovanje ne krije osebnih predmetov.

(2) Ne glede na sklenjeno zavarovalno polico (tudi v primeru, da ta ni sklenjena) je najemnik odgovoren za škodo, ki nastane zaradi ravnanja ali opustitve najemnika, kot posledica malomarnosti ali naklepa s strani najemnika oziroma osebe, ki jo pooblasti za uporabo čolna, kot npr. vezanje čolna na neprimernem privezu ali na neprimeren način, vožnja v opitem stanju ali pod vplivom prepovedanih substanc, kršitev predpisov, malomarno upravljanje s plovilom, neodprava napak na plovilu (najemnik najemodajalca ne obvesti o napakah na plovilu, ki imajo lahko za posledico težje nadaljnje napake ali poškodbe), ipd.

(3) V primeru, da zavarovalnica na podlagi izvedene preiskave primera ugotovi, da gre za škodni primer, ki ni upravičen za kritje škode na podlagi sklenjene zavarovalne police, je najemnik v celoti odškodninsko odgovoren najemodajalcu za vso škodo, ki ni krita po sklenjeni zavarovalni polici.

(4) Primeri izključenih nevarnosti, ko za nastalo škodo v celoti odgovarja najemnik:

 • ki nastanejo zaradi namernega ravnanja ali hude malomarnosti najemnika, oseb katerim prepusti plovilo v upravljanje, oseb, za katere ravnanje odgovarja najemnik po zakonu, ali oseb, ki so na plovilu s soglasjem najemnika;
 • ki nastanejo na plovilu in/ali njegovih delih zaradi nepravilne uporabe ali pomanjkljive skrbi za plovilo;
 • ki nastanejo zaradi poškodovanja, izgube, raztrganja ali odnašanja ponjav, sončnikov, cerad, blazin, privezne ali sidrne vrvi in podobne opreme, razen če je to neposredna posledica višje sile, požara, eksplozije, strele, potopitve, nasedanja, udarca ali trčenja, ropa, kraje in zlonamernih dejanj tretjih oseb ter reševanja plovila;
 • ki nastanejo zaradi pomanjkljivega ali neprimernega priveza, zaradi nezadostnih ukrepov ali neustreznega načina pri privezovanju ali sidranju;
 • ki nastanejo, ko je bilo plovilo puščeno brez oseb na krovu, na položajih, ki so pod udarcem vetra in valov preko enega kvadranta (t. j. ko ni zavetja za najmanj 270 stopinj kompasa) ali položajih, ki niso v pomorskih pilotih – vodičih (peljarji, piloti) označeni kot primerna sidrišča za manjša plovila;
 • ki nastanejo zaradi poškodbe motorja zaradi zamašitve hladilnega sistema ali vstopnih odprtin hladilne vode, zaradi razlogov na strani najemnika;
 • ki nastanejo zaradi vleke, ne glede na to, ali je bilo plovilo uporabljeno za vleko ali pa je bilo samo na tak način reševano, razen v primerih, ko to narekujejo pomorski običaji zaradi dokazane nujne potrebe;
 • ki nastanejo, ko s plovilom upravlja upravljavec, ki nima dovoljenja za plovbo in/ali izpita za upravljanje s plovilom. Izpit mora biti za kategorijo, v katero spada plovilo;
 • ki nastanejo neposredno ali posredno zaradi nedovoljene trgovine, lova, tihotapstva, prepovedane plovbe ali s tem povezane kršitve uradnih predpisov in podobno, kakor tudi zaradi zaplembe in zaustavitve;
 • ki nastanejo zaradi vlomske tatvine, kraje ali drugih kaznivih dejanj, če dogodek ni prijavljen policiji;
 • ki nastanejo na plovilu, če je bil upravljavec plovila, medtem ko se je pripetila škoda, pod vplivom mamil ali alkohola (če ima v krvi preko 0,5 g/kg alkohola v krvi oziroma več kot 0,24 mg/l alkohola v izdihanem zraku) ali če odkloni test alkoholiziranosti oziroma prisotnosti mamil v organizmu.

5. člen: OBVEZNOSTI NAJEMODAJALCA

(1) Najemodajalec se obvezuje, da bo najeto plovilo na razpolago do dogovorjenega roka, in sicer pripravljeno za uporabo in v brezhibnem stanju. Najemodajalec je dolžan izročiti plovilo na dogovorjenem kraju in času. V primeru nasprotnega ima najemnik vso pravico do povračila stroškov za dneve, ko plovila ni mogel uporabljati. Najemodajalec lahko zavrne dostavo v primeru, da so vremenske razmere nevarne za dostavo (veter, neurje, ipd.) in izvede dostavo z zamudo, ko vremenske razmere to omogočajo.

(2) Najemnik lahko zahteva povračilo stroškov v višini najemnine, do ostalih odškodnin ni upravičen. Najemodajalec je dolžan odpraviti napako, ki jo je povzročila običajna raba plovila, v najkrajšem možnem času po prejetem obvestilu najemnika.

(3) Najemodajalec ob prevzemu plovila poda najemniku splošna navodila za uporabo in upravljanje plovila, ki jih je najemnik dolžan upoštevati.

6. člen: ODSTOP OD POGODBE

(1) V primeru, da najemnik iz kakršnih koli razlogov ne more prejeti plovila, mora o tem čim prej obvestiti najemodajalca, s katerim se dogovorita o nadaljnjih ukrepih (npr. najemnika zamenja tretja oseba), najemodajalec pa ima vso pravico zadržati določen delež plačila najema, ki je odvisen od časa javljanja odpovedi najema.

(2) V primeru, da najemnik ne poravna celotne vrednosti najema v roku, ki je določen v 1. členu teh pogojev (najmanj en mesec pred najemom), se šteje, da je najemnik odstopil od pogodbe iz razlogov na strani najemnika.

(3) V primeru odpovedi s strani najemnika po potrjeni rezervaciji (plačilu avansa v roku ali naknadnem sprejemu plačila avansa in potrditvi rezervacije s strani najemodajalca) do enega meseca pred rezerviranim terminom za najem, najemodajalec obdrži 10% celotne vrednosti najema, preostalih 30% vrednosti najema (preostanek avansa), pa v 8 dneh vrne najemniku. V primeru odpovedi najema od en mesec do 14 dni pred rezerviranim terminom najema ali v primeru, da najemnik ne poravna celotne vrednosti najema v pogodbeno dogovorjenem roku (najmanj mesec dni pred najemom), najemodajalec obdrži 40% celotne najemnine (celotni plačan avans). V primeru odpovedi znotraj 14 dni pred rezerviranim terminom najema, lahko najemodajalec obdrži celotno najemnino. V primeru odpovedi “last minute” rezervacije najemodajalec obdrži celotno vrednost vplačanih sredstev.

(4) V primeru, da najemodajalec zaradi višje sile ali drugega razloga izven sfere najemodajalca (npr. poškodovanje ali uničenje plovila) ne more predati dogovorjenega plovila, je najemnik upravičen dobiti enako ali boljše plovilo za isto ceno, oziroma v kolikor to ni mogoče, vračilo celotne najemnine.

7. člen: VELJAVNOST POGODBE

(1) Najemnik s plačilom dela ali celotne najemnine sklene pogodbo z najemodajalcem skladno s temi splošnimi pogoji. Pred prevzemom plovila najemnik podpiše pogodbo tudi v pisni obliki (elektronska oblika se šteje za pisno obliko), kjer so podrobneje opredeljene lastnosti najetega plovila.

(2) Čas najema plovila je natančno opredeljen v povpraševanju najemnika in/ali v pisni pogodbi, ki jo stranki podpišeta pred prevzemom plovila. Najemnik je dolžan vrniti plovilo ob dogovorjenem času, drugače odgovarja za vso neposredno in posredno nastalo škodo (npr. izguba dobička) zaradi zamude.

(3) Najemnik se obvezuje, da bo vrnil plovilo na dogovorjeno mesto in v dogovorjenem času, nepoškodovano ter s polnim rezervoarjem goriva.

(4) V kolikor najemnik ne vrne plovila na dogovorjeno mesto in pravočasno, bo najemodajalcu plačal za zamudo z vračilom najetega plovila in opreme, ki se lahko krije iz zneska prejete kavcije, če ta ne zadostuje pa z dodatnim plačilom po izstavljenem računu:

 • za zamudo do 2 uri je dolžan najemnik plačati polovico (50%) vrednosti dnevnega najema (za plovilo in opremo po ceniku najemodajalca) kot pogodbeno kazen za zamudo, kar ne izključuje odgovnosti za povzročeno škodo zaradi zamude,
 • za zamudo nad 2 uri isti dan je dolžan najemnik plačati celotno (100%) vrednost dnevnega najema (za plovilo in opremo po ceniku najemodajalca) kot pogodbeno kazen za zamudo, kar ne izključuje odgovornosti za povzročeno škodo zaradi zamude,
 • za zamudo z vračilom naslednji dan ali kasneje je dolžan najemnik plačati dvakratno (200%) vrednost dnevnega najema (za plovilo in opremo po ceniku najemodajalca) kot pogodbeno kazen za zamudo, kar ne izključuje odgovornosti za povzročeno škodo zaradi zamude in ne kumulira zamude za dogovorjeni dan vračila (zamuda za prvi dan se obračuna po predhodni alineji).

8. člen: DOLŽNOSTI NAJEMNIKA V PRIMERU NASTANKA ŠKODE

(1) Po nastanku škode mora najemnik takoj storiti vse, kar je v njegovi moči, da bi preprečil nadaljnje nastajanje škode, upoštevajoč pri tem navodila najemodajalca.

(2) Najemnik mora obvestiti najemodajalca o nastanku škodnega primera nemudoma.

(3) Najemnik mora prijaviti pomorsko nezgodo pristaniški upravi (luški kapitaniji), v primeru vloma, tatvine, ropa ali drugega kaznivega dejanja pa tudi pristojni postaji policije.

(4) Najemnik mora sprožiti vse pravne in druge ukrepe za zavarovanje vseh pravic proti osebam, odgovornim za škodo, in na zahtevo najemodajalca priskrbeti podatke in dokumente, ki so potrebni za ugotovitev vrste, vzroka, obsega in višine škode. Najemodajalec ima pravico ugotoviti vrsto, vzrok, obseg in višino škode, pri čemer se najemnik obvezuje zagotoviti polno sodelovanje in pomoč.

(5) Pri prijavi škode je najemnik dolžan priložiti naslednje dokumente:

a) potrjeno prijavo pristaniški upravi (luški kapitaniji) in/ali postaji policije o pomorski nezgodi;

b) zapisnik policije v primeru vloma, tatvine, ropa ali drugega kaznivega dejanja;

(6) Če najemnik po svoji krivdi ne prijavi nastanka škodnega primera v času in na način, ki je določen s temi pogoji, mora najemodajalcu povrniti morebitno škodo, ki zaradi tega nastane.

9. člen: NAČIN OBVEŠČANJA

(1) Dogovori o vsebini najemne pogodbe so veljavni le, če so sklenjeni v pisni obliki. Elektronska oblika se šteje za pisno obliko. Kot del pogodbe se upoštevajo tudi pisni dogovori po elektronski pošti oziroma preko elektronskih sporočil.

(2) Vsa obvestila in izjave, ki jih je treba dati po določbah pogodbe, morajo biti pisne.

(3) Izjava, ki jo je treba dati drugemu, velja šele tedaj, ko jo ta prejme.

10. člen: VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

(1) Najemnik do preklica dovoljuje najemodajalcu in njegovim pooblaščenim podjetjem, da v svojih zbirkah shranjujejo, obdelujejo in uporabljajo njegove osebne podatke, ki so potrebni za izvajanje najema in za namene obveščanja o novostih in ponudbah s področja najema in prodaje plovil.

(2) Najemnik dovoljuje najemodajalcu, da posreduje osebne podatke lahko uporabi za namene neposrednega trženja, med drugim za namene obveščanja najemnika o novostih in ponudbah s področja najema in prodaje plovil. Najemnik tudi dovoljuje, da najemodajalec nujne podatke pridobi od upravljavcev zbirk osebnih podatkov in jih posreduje biroju zelene karte ali drugemu organu, ki rešuje škodne primere.

(3) Najemnik lahko kadarkoli zahteva, da se preneha z uporabo njegovih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja po prejšnjem odstavku. Najemodajalec se obvezuje, da bo najkasneje v 15 dneh preprečil uporabo osebnih podatkov, za katero je bilo dano dovoljenje po prejšnjem odstavku tega člena.

(4) Najemodajalec se obvezuje, da bo vse osebne podatke skrbno varovala v skladu z veljavno zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov.

11. člen: REŠEVANJE SPOROV

(1) Najemnik in najemodajalec bosta morebitne spore reševala sporazumno, če pa to ne bo mogoče, je za reševanje sporov v zvezi s temi pogoji in sklenjeno pogodbo pristojno sodišče v Ljubljani, Slovenija, po slovenskem pravu.Need help?